Schroeder van der Kolk (1923-1997)

Schroeder van der Kolk groeide uit tot een organisatie met 29 locaties verspreid door Den Haag. De doelstelling werd gaandeweg de jaren verbreed tot hulpverlening aan personen of groepen van personen, ongeacht hun leeftijd, die tengevolge van oorzaken in hen zelf gelegen, sociaal disfunctioneren of zonder hulp dit dreigen te gaan doen.

 


Paus Johannes XXIII (1965-2009)

Op 28 december 1965 is stichting Paus Johannes XXIII Rotterdam Rijnmond opgericht. Het doel was volwassenen met een verstandelijke handicap woonruimte en ondersteuning te bieden in gezinsvervangende tehuizen. In 1990 fuseerde de stichting met stichting gezinsvervangende tehuizen Westland. Vanaf toen luidde de naam: stichting Paus Johannes XXIII. De oprichters ontleenden de naam aan deze markante voorvechter voor de zwakkeren in de maatschappij.

Rond 1996 trad er een verbreing van de zorg in, onder meer mogelijk gemaakt door de toen ingezette en inmiddels omgebogen modernisering van de AWBZ. De stichting ondersteunde sindsdien mensen van alle leeftijden met een verstandelijke of meervoudige handicap, niet meer uitsluitend in de eigen woonvoorzieningen van de stichting, maar ook bij cliënten thuis.
Onder het motto: "Gewoon, zoals het jou past", gebeurde dit bij alle grote en kleinere aspecten van het leven, op alle levensterreinen: wonen, dagbesteding, vrije tijd, school en werk. 'De Paus' was er voor iedereen. Waar nodig en mogelijk werkte de stichting samen met andere maatschappelijke organisaties om een optimale dienstverlening te bieden. Het werkgebied omvatte een groot deel van de provincie Zuid-Holland.  

 


Mytylvormingscentrum (1969-1990)

Het Haags Mytylvormingscentrum is een kindercentrum voor lichamelijk gehandicapte kinderen. Het centrum bestaat uit een school voor ongeveer 90 kinderen en een paramedische dienst (PMPD) en een dagverblijf voor 15 jong volwassenen schoolverlaters.

 


 SPC (1955-1980)

Op 27 juni 1955 werd het Sociaal Paedagogisch Centrum (SPC) opgericht. De stichting heeft ten doel de belangen te bevorderen van personen met geestelijke, lichamelijke of zintuigelijke afwijkingen, waarvan de behandeling in hoofdzaak orthopaedagogisch of sociaal-paedagogisch is of die zodanig moet worden gericht. Teneinde e.ea. te bereiken heeft de stichting centra gevormd voor:
- Observatie
- Verzorging
- Opvoeding
- Ontwikkeling
- Tewerkstelling
- Ontspanning
- Uitoefening van voogdij

 


SPC Sandhaghe (1980-1997)

Wordt later gevuld. 

 


Rubroek, stichting Troostwijk (1975-1998)

Zorgcentrum en serviceflat Rubroek werd in 1976 in en voor de wijk Crooswijk gebouwd, omgeven door winkels, een kapper en een dienstencentrum. Rubroek was een bejaardencentrum dat letterlijk en figuurlijk midden in de wijk stond en staat. De bewoners, vooral ouderen uit Crooswijk, moesten er zelfstandig kunnen wonen en leven. Iedere woning in het verzorgingshuis moest een eigen brievenbus en bel hebben. Rubroek was een centrum voor Crooswijkse ouderen. Zo kreeg ook de inrichting van het bejaardencentrum een zwaar Crooswijks accent. Op elke etage van het bejaardencentrum (vier etages) kwamen pleintjes. De pleintjes hadden een duidelijke plek en functie in het centrum: er werd samen gegeten en af en toe een feestje gebouwd.

 


Stichting Steinmetz (1976-1993)

Stichting Steinmetz ondersteunt mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking. Het aanbod bestaat uit de woonvormen de Vleugel met 42 plaatsen in Den Haag en het Carla SchuurmanHuis met 30 plaatsen in  Zoetermeer, een Tyltylactivteitencentrum Vuurvogel in den Haag voor circa 50 volwassenen en een jeugd-woonlocatie de Schakel voor 15 kinderen in Den Haag. 

 


De Provenier, stichting aangepaste huisvesting (1979-1998)

De Provenier is in 1979 geopen als verzorgstehuis aangevuld met 10 aanleunwoningen. De Provenier was een huis in en met de woonwijk, wijkbewoners werden overal bij betrokken en kregen voorrang voor een plekje in het verzorgingstehuis. Binnen was er een ontmoetingsruimte en dagverzorging voor ouderen uit de wijk. Voor bewoners die meer verzorging nodig hadden werd een huiskamerproject opgestart.  

 


Stichting Accomodaties voor Lichamelijk Gehandicapten (1981-1993)

Stichting Accommodaties ondersteunt mensen met een lichamelijke beperking. Het aanbod bestaat uit de woonvormen de Patio en Boermarke in Rotterdam voor ongeveer 50 volwassenen.

 


Haags Tyltylcentrum (1981-1999)

Het Haags Tyltylcentrum is een kindercentrum voor tyltyl-meervoudig gehandicapte kinderen. Het centrum bestaat uit een Tyltylschool voor 90 kinderen, een Kinderdagcentrum met 24 plaatsen en een paramedische en pedagogische dient (PMPD). Tevens kent de stichting twee kinderhuizen Zomers Hof in Den Haag en Anansi in ’s Gravenzande. Voor in totaal 32 kinderen. 

 


Steinmetz Accomodaties (1994-1999)

Steinmetz Accomodaties ondersteunt mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking. Het aanbod bestaat uit de woonvormen de Vleugel in Den Haag (42 plaatsen), het Carla Schuurman Huis in Zoetermeer (30 plaatsen), een tyltylactiviteitencentrum Vuurvogel in Den Haag (50 plaatsen voor volwassenen) en een jeugd-woonlocatie de Schakel in Den Haag (15 plaatsen). In Rotterdam kennen we de woonvormen de Patio en Boermarke (plaats voor ongeveer 50 volwassenen). 

 


De Compaan (1998-2007)

Wordt later gevuld. 

 


De Singels (1999-2009)

Stichting De Singels is een organisatie die twee tradiotionele bejaardenhuizen tot eigentijdse zorgcentra voor verzorging en verpleging heeft ontwikkeld van waaruit in- en extramurale zorg- en dienstverlening wordt gerealiseerd voor (oudere) cliënten die in deze woonzorgzones wonen.

De missie van De Singels is: 
De Singels is een toonaangevende onafhankelijke Rotterdamse maatschappelijke onderneming, die met partners een samenhangend scala van wonen, welzijn, zorg en diensten biedt. Klanten weten zich ondersteund in het kunnen voortzetten van de door hen gewenste woon- en leefstijl in de door hen gewenste woonomgeving. De Singels heeft aandacht en tijd voor de dingen die het leven van onze klanten de moeite waard maken.  

 


Steinmetz Zorg en Onderwijs (2000-2007)

Steinmetz Zorg en Onderwijs ondersteunt kinderen en volwassenen met een lichamelijke of meervoudige beperking. Het aanbod bestaat uit de woonvormen de Vleugel in Den Haag (42 plaatsen), het Carla Schuurman Huis in Zoetermeer (30 plaatsen), een tyltylactiviteitencentrum Vuurvogel in Den Haag (50 plaatsen voor volwassenen), jeugd-woonlocaties de Schakel (15 plaatsen) en Zomers Hof (24 plaatsen) in Den Haag en Anansi (8 plaatsen) in ’s-Gravenzande. Tevens kent de stichting het kindercentrum voor tyltyl-meervoudig gehandicapte kinderen en bestaat uit een Tyltylschool (voor 90 kinderen), een kinderdagcentrum (24 plaatsen) en een paramedische en pedagogische dienst (PMPD). 

 


Steinmetz | de Compaan 1.0 (2008-2009)

Stichting Steinmetz | de Compaan ondersteunt mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking en mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij het leiden van hun eigen leven in en met de samenleving. Het aanbod is afgestemd op de eigen wensen en toekomstbeelden van de cliënt. Zo’n 2.300 professionele en betrokken medewerkers inventariseren de wensen van cliënten. De begeleiding omvat de ondersteuning van mensen bij wonen, leren, werk en vrije tijd. De ondersteuning varieert van 24-uurs begeleiding tot (ambulante) zorg aan huis. Steinmetz | de Compaan heeft 120 locaties, verspreid over de regio’s Haaglanden, Rijnmond en Ommeland en de gemeente Zoetermeer.

 


Steinmetz | de Compaan 2.0 (2010-2012)

Zelf kiezen hoe je wilt leven, in en met de samenleving. Dat is waar Steinmetz | de Compaan voor staat. Bij ons draait alles om de cliënten: mensen met een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel en ouderen. Mensen die wonen in de regio’s Haaglanden, Delft-Westland-Oostland, Nieuwe-Waterweg-Noord, Rijnmond en de Zuidhollandse Eilanden. Aan hen biedt Steinmetz | de Compaan ondersteuning zodat zij zelf kunnen bepalen hoe ze wonen, werken en hun vrije tijd besteden.  Steinmetz | de Compaan heeft 193 locaties, 3.300 medewerkers en we bieden zorg aan ruim 4.000 cliënten. 

 


Middin (2012-heden)

Middin ondersteunt mensen met een beperking en ouderen zodat zij zelf kunnen kiezen hoe zij willen leven. Midden in de wijk, midden in de samenleving. Omringd door mensen die zij belangrijk vinden. Middin begeleidt mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. Maar ook mensen met niet-aangeboren hersenletsel of mensen met een beperking door ouderdom. Middin helpt met professionele ondersteuning en zorg op ruim 190 locaties, maar ook aan huis, op school of werk. Middin is werkzaam in de provincie Zuid-Holland. Onze 2.950 professionele medewerkers bieden begeleiding en zorg aan ruim 4.000 cliënten.